Kryteria i powody ich wyboru do oceny OFE:

 • wyniki inwestycyjne od 1999 roku – wyniki inwestycyjne jakie osiąga dany fundusz są najistotniejsze dla wszystkich członków OFE. To kryterium dowodzi jakości administrowania składkami powierzonymi funduszowi. Z tej przyczyny, przy ocenie OFE w naszym rankingu, za główne kryterium ustanowiliśmy wyniki wyniki inwestycyjne od 1999 r. do 9.11.2011 r.
 • ryzyko inwestycyjne od 1999 roku – jednakowo istotnym kryterium jest ryzyko towarzyszące inwestycjom OFE
 • wyniki inwestycyjne w przedziale czasowym ostatnich dwóch lat – wyniki inwestycyjne od 10.11.2009 r. do 9.11.2011 r. Czynnik ten ma za zadanie ukazanie skuteczności zarządzania aktywami OFE w krótkim przedziale czasowym.
 • ryzyko inwestycyjne w przedziale czasowym ostatnich dwóch lat – badamy też stopień ryzyka inwestycyjnego w tym okresie czasu
 • uśredniona liczba punktów z poprzednich rankingów – ten czynnik bada niezmienność wyników funduszy
 • wysokość opłat od wpłacanych składek – jest wyjątkowo ważna dla członków funduszu
 • liczba członków funduszu OFE – analizujemy także dotychczasowe powodzenie odrębnych OFE. Dane obejmujące liczbę członków funduszu pochodzą z października 2011 r.

Sposób oceniania:

Każdy opiniowany czynnik OFE mógł uzyskać od 1 – 10 punktów.
Ilość punktów zdobytych przez dane OFE w określonej kategorii została ustanowiona w oparciu o następujące dane:

 • wyniki inwestycyjne od 1999 r. – stopa zwrotu od momentu pierwszego notowania wszystkich funduszy do 09.11.2011 r.
 • ryzyko inwestycyjne od 1999 r. – odchylenie standardowe dziennych stóp zwrotu od momentu pierwszego notowania wszystkich funduszy do 09.11.2011 r.
 • wyniki inwestycyjne w przedziale czasowym ostatnich dwóch lat – stopa zwrotu (10.11.2009 r. do 09.11.2011 r.)
 • ryzyko inwestycyjne w przedziale czasowym ostatnich dwóch lat – odchylenie standardowe dziennych stóp zwrotu (10.11.2009 r. do 09.11.2011 r.)
 • uśredniona liczba punktów z poprzednich rankingów – średnia arytmetyczna ilości punktów otrzymanych w dotychczasowych dziesięciu wydaniach Rankingu OFE
 • wysokość opłat od wpłacanych składek –  jaką pobierają OFE faktyczna na dzień 09.11.2011 r.
 • liczba członków funduszu OFE – aktualna na dzień 31.10.2011 r.

 

10 punktów oznacza otrzymanie przez fundusz najlepszego wyniku w określonym kryterium, natomiast uzyskanie 1 punktu to wynik najgorszy. Jedyną kategorią o innym systemie naliczania punktów jest kategoria liczba członków funduszu – za najlepszy wynik fundusz otrzymał 10 punktów, natomiast za 0 członków funduszu, 0 punktów. Wyniki pośrednie między wynikami najgorszym a najlepszym były przyznawane na zasadach proporcji.

Wynik ostateczny jest sumą ważoną ilości punktów uzyskanych w danych kategoriach.

90% oceny ogólnej wiąże się z wpływem czynników związanych z wynikami, stabilnością oraz z ryzykiem inwestycyjnym.
Pozostała część oceny ma związek z opłatami od składek i dotychczasową popularnością funduszu (liczba członków funduszu).

 

Lista kryteriów oceny razem z dokładnymi wagami:

 • wyniki inwestycyjne od 1999 r. – 25%
 • uśredniona liczba punktów z poprzednich rankingów – 20%ryzyko inwestycyjne od 1999 r. – 15%
 • wyniki inwestycyjne w przedziale czasowym ostatnich dwóch lat – 15%
 • ryzyko inwestycyjne w przedziale czasowym ostatnich dwóch lat – 15%
 • wysokość opłat od wpłacanych składek – 5%
 • liczba członków funduszu -5%